PRAWO KARNE

Prawo karne / prawo karnoskarbowe / wykroczenia / postępowanie wykonawcze

Nasi eksperci

Sprawy karne wymagają szczególnej wiedzy i ogromnego zaangażowania adwokata, występującego w postępowaniu w roli obrońcy ale bardzo często również w roli pełnomocnika pokrzywdzonego. Za każdym razem adwokat występujący w postępowaniu jako profesjonalny pełnomocnik ma za zadanie dbanie o najlepiej rozumiane dobro swego klienta, bacząc przy tym aby podejmowane czynności zarówno w postępowaniu przygotowawczym, sądowym jak i postępowaniu wykonawczym przyniosły w możliwe jak najkrótszym czasie pożądane efekty. Niezbędny w tym zakresie jest doświadczony adwokat, który  będzie czuwał aby prawa przysługujące jego klientowi były respektowane oraz najlepiej chronione.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym i osobom prawnym, w postępowaniach karnych, postępowaniach karnoskarbowych oraz postępowaniach w sprawach o wykroczenia jak i również w postępowaniu wykonawczym.

Kancelaria świadczy usługi m.in. w zakresie: 

 • udzielanie porad prawnych;
 • reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym, w tym na posiedzeniach w przedmiocie  tymczasowego aresztowania, składanie zażaleń na decyzje odnośnie m.in. środków zapobiegawczych, zabezpieczeń majątkowych;
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym i wykonawczym zarówno w Warszawie jak i na terenie Polski;
 • reprezentowanie w postępowaniu przed Sądem Najwyższym;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych i świadków jako ich pełnomocnik w toku postępowań karnych w tym udział w przesłuchaniach, sporządzanie wniosków dowodowych i pism procesowych;
 • reprezentowanie interwenienta i podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej  jako ich pełnomocnik w toku postępowań karnoskarbowych w tym udział w przesłuchaniach, sporządzanie wniosków dowodowych i pism procesowych;
 • udział podczas przesłuchania w toku postępowania przygotowawczego odbywającego się na Policji, w Prokuraturze lub przed innym organem;
 • przygotowanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, prywatnego aktu oskarżenia oraz subsydiarnego aktu oskarżenia;
 • składanie skargi oraz wniosków na etapie postępowania przygotowawczego;
 • reprezentowanie w postępowaniu odwoławczym, kasacyjnym oraz wykonawczym;
 • sporządzanie środków odwoławczych: zażaleń, apelacji oraz pism procesowych;
 • sporządzanie kasacji oraz wniosków o wznowienie postępowania, gdzie obowiązuje przymus adwokacki;
 • sporządzanie skarg na przewlekłość postępowania.