OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie / Procedury / Dokumenty RODO

Przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności pozyskują oraz przetwarzają dane osobowe są zobowiązani je chronić. Prawnicy naszej Kancelarii specjalizują się w problematyce ochrony danych osobowych.

Doświadczenie oraz znajomość regulacji prawnych na poziomie krajowym oraz unijnym pozwala nam na tworzenie skutecznych rozwiązań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych w firmach i organizacjach, kierując się zasadą poszukiwania najmniej uciążliwych środków z punktu widzenia realizowanych procesów biznesowych.

Dokonujemy gruntownego audytu procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w organizacji klienta, po którym następuje przygotowanie i wdrożenie indywidualnie zaprojektowanych zasad ochrony danych.

Kancelaria posiada odpowiednie doświadczenie w przygotowaniu i wdrożeniu procedur oraz dokumentacji w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych w celu zapewnienia zgodności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (zwane dalej „RODO” ) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.), w szczególności:

 • Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych;
 • Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi;
 • Ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych;
 • Imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 • Umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • Klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzul obowiązków informacyjnych;
 • Oświadczeń w przedmiocie poufności dla pracowników Zleceniodawcy, kontrahentów Zleceniodawcy;
 • Rejestru czynności przetwarzania;
 • Analizy ryzyka dla zinwentaryzowanych czynności przetwarzania i oceny skutków;
 • Zarządzania incydentami naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i prawidłowości zarządzania incydentami naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych;
 • Zasad wewnętrznych audytów ochrony przetwarzanych danych osobowych;
 • Zasad nadzoru nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe.