WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Prawo autorskie, patenty oraz znaki towarowe

Nasi eksperci

Własność intelektualna to określenie rezultatów intelektualnej działalności człowieka. Określa się je również mianem dóbr niematerialnych i z reguły grupuje w dwa zbiory: własność przemysłową i własność autorską. Tę pierwszą chronią przepisy prawa własności przemysłowej, zaś własność autorską – przepisy prawa autorskiego. Postępujący rozwój technologii, innowacyjność oraz zwiększająca się konkurencja na rynku powodują, że własność intelektualna coraz częściej stanowi istotny składnik przedsiębiorstwa naszych klientów, który powinien być należycie chroniony.  

Usługi Kancelarii z obszaru z obszaru prawa własności intelektualnej obejmują w szczególności:

  • badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych;
  • prowadzenie postępowań o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, prawa ochronnego na wzór użytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
  • reprezentację w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP;
  • dochodzenie roszczeń z zakresu ochrony własności przemysłowej, w szczególności z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy;
  • kompleksowe doradztwo w zakresie nabywania, przenoszenia i korzystania z praw autorskich;
  • reprezentację w postępowaniach z zakresu ochrony autorskich prawa majątkowych, autorskich praw osobistych i ochrony wizerunku.