PRAWO KORPORACYJNE/GOSPODARCZE

Doradztwo Prawne dla Spółek

Wiedza i bogate doświadczenie zdobyte w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego pozwala nam trafnie identyfikować potrzeby naszych klientów i proponować rozwiązania w najwyższym stopniu chroniące Ich interesy. 

Naszym celem w czasie przygotowania rozwiązań dla klienta jest przede wszystkim rozpoznanie i zabezpieczenie go przed każdym możliwym ryzykiem – niewykonania umowy, opóźnienia w płatnościach, a także ryzykiem podatkowym. Nasze wieloletnie doświadczenie zarówno w sporządzaniu profesjonalnych umów, jak i reprezentacji przed sądem, uczy że starannie i przezornie napisana umowa zmniejsza ryzyko związane z potencjalnym niewykonaniem umowy przez kontrahenta i zawiśnięciem sprawy sądowej, obniżając w ten sposób koszty działalności. Naszym klientom rekomendujemy zatem prewencję.

Zajmujemy się w szczególności:

 • doradztwem prawnym w zakresie obsługi spółek prawa handlowego, obsługi organów spółek, jak również opracowywaniem projektów umów, statutów i regulaminów spółek prawa handlowego;
 • doradztwem prawnym przy tworzeniu spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji oraz stowarzyszeń, w tym reprezentacją w ramach postępowań rejestrowych spółek;
 • przeprowadzaniem przekształceń spółek w spółki osobowe i kapitałowe;
 • przeprowadzaniem łączeń i podziałów spółek;
 • obsługą prawną zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń oraz posiedzeń innych organów spółek, projektowanie i opiniowanie uchwał oraz wewnętrznych regulacji korporacyjnych, reprezentowaniem wspólników/akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń;
 • doradztwem na rzecz członków zarządu, rad nadzorczych, wspólników i akcjonariuszy w bieżących kwestiach korporacyjnych;
 • doradztwem prawnym w zakresie odpowiedzialności osób zarządzających przedsiębiorstwami;
 • sporządzaniem projektów i negocjowaniem umów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami, jak również rozwiązywaniem sporów pomiędzy nimi;
 • optymalizacją majątkowo-podatkową spółek i ich wspólników;
 • tworzeniem struktur compliance w przedsiębiorstwach, opracowywaniem wewnętrznej dokumentacji w zakresie compliance, szkoleniami i kontrolami wewnętrznymi w zakresie zgodności z prawem;
 • opracowywaniem listów intencyjnych, term-sheets, umów o poufności, jak również analizą stanu prawnego spółek (due diligence);
 • zbywaniem przedsiębiorstw i ich części, zbywaniem udziałów i akcji;
 • likwidacją oraz upadłością spółek.

Wspieramy oraz doradzamy naszym klientom przy negocjowaniu i zawieraniu:

 • umów inwestycyjnych;
 • kontraktów z zakresu praw własności intelektualnej, umów dystrybucyjnych;
 • umów z zakresu prawa autorskiego, w tym umów licencyjnych i umów dotyczących publikacji;
 • umów handlowych przedsiębiorstw (sprzedaży, dostawy, kontraktacji, agencyjnej, zlecenia, dystrybucyjnej, etc.), w tym wszelkich umów o współpracy, najmu, dzierżawy;
 • umów franchisingowych.