SPORY SĄDOWE

Prowadzenie sporów w sprawach gospodarczych

Pracę nad sprawą rozpoczynamy od szczegółowej analizy i oceny stanu faktycznego. Kluczowe znaczenie w tym zakresie odgrywa skrupulatne zebranie i zabezpieczenie dowodów.

Dokonujemy rzetelnej analizy zasadności roszczeń, realnie oceniając szanse uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia. Nie boimy się poinformować naszego klienta o potencjalnych ryzykach i alternatywnych metodach rozwiązywania sporów celem optymalizacji kosztów, albowiem podstawą wykonywania tego zawodu jest zaufanie i troska o interesy klienta, w tym także finansowe.

Podejmując się prowadzenia sprawy, staramy się wypracować jak najwięcej strategii postępowania na wypadek różnych scenariuszy.

Nie wszystko da się przewidzieć, ale naszym obowiązkiem jest jak najlepiej zabezpieczyć klienta przed każdym możliwym rozwojem wydarzeń.

Rekomendujemy najbardziej optymalne rozwiązania, pozwalające na maksymalne zaspokojenia interesów klienta przy jak najniższych kosztach.

Wspieramy i reprezentujemy naszych klientów m.in:

  • w sprawach o zapłatę, w tym także na etapie egzekucyjnym;
  • w sprawach odszkodowawczych – posiadamy w tym zakresie bogate doświadczenie zarówno z perspektywy przedsiębiorcy (np. w sprawach dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi), jak i klienta indywidualnego (m.in. dochodzenie odszkodowań za błędy lekarskie, zadośćuczynienia za zmarnowany urlop);
  • w sporach korporacyjnych, w tym o wyłączenie wspólnika spółki z o.o. i pozbawienie prawa reprezentacji w spółkach osobowych;
  • w sprawach związanych z dochodzeniem odpowiedzialności członków zarządu spółki z o. o.;
  • w sporach na gruncie procesu inwestycyjnego (zarówno z perspektywy generalnego wykonawcy i podwykonawców, jak i inwestora);
  • w postępowaniach nakazowych na podstawie weksla;
  • w wytaczaniu powództw o wydanie rzeczy wraz z dochodzeniem wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy;
  • w dochodzeniu zwrotu bezprawnie pobranych opłat likwidacyjnych w ramach polisolokat;
  • w razie konieczności ochrony przed niewypłacalnością ich dłużników (tzw. skarga pauliańska).